1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen en/of overeenkomsten zullen, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten, in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Breda.