7 februari 2023|By jan_janssen

13. Incassokosten

  1. Bij gebreken van betaling binnen 30 da- gen na factuurdatum is afnemer door het enkel verstrijken van die termijn in gebreke en aan ons met ingang van de verval- dag van de betrokken factuur interest verschuldigd op basis van 1,5% per maand, waarbij rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd verdere leveringsverplichtingen op te schorten en worden al onze vorderingen op de afnemer, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar; ook die waarvan de betalingstermijn op dat moment nog niet zijn verstreken.
  2. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten tot invordering van het verschuldigde, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij gefixeerd op 15% van de in te vorderen hoofdsom, zulks steeds met een minimum van EUR 125,- en zijn door afnemer verschuldigd zodra wij onze vordering op afnemer ter incasso uit handen hebben gegeven.