1. Algemeen


 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen. Afwijkingen hierop zijn slechts bindend indien wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.
 2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen en tekeningen in door ons gepubliceerde brochures, catalogi en online communicatie zijn voor ons niet bindend en dienen slechts voor het geven van een algemene indruk.

2. Levertijd


 1. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zijn door ons vastgelegde levertijden slechts indicatief en zijn wij eerst terzake in verzuim nadat de afnemer ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld en wij vervolgens niet alsnog binnen tweemaal de eerder vastgelegde leveringstermijn de verkochte zaken aan af- nemer hebben geleverd. Met uitsluiting van iedere andere aanspraak is afnemer bevoegd de order te annuleren indien wij binnen die verlengde termijn niet alsnog onze leveringsverplichting zijn nagekomen.
 2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen, dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat wij tot eniger- lei vergoeding van kosten en/of schade jegens afnemer gehouden zijn.
 3. Als overmacht geldt o.a. brand, staking, uitsluiting, storingen in ons bedrijf of dat van onze toeleveranciers, natuurrampen, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijziging in valutakoersen, tekort schieten in de nakoming van leveringsverplichtingen jegens ons door onze toeleveranciers en andere onvoorziene belemmeringen in de ruimste zin van het woord.
 4. Geaccepteerde elektronische bestellingen van geprefabriceerde producten op janjanssen.nl zullen uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd worden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging onder- vindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uit- gevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. De levertermijn van bestellingen op janjanssen.nl van niet geprefabriceerde producten die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument worden in onderling overleg bepaald.

3. Prijzen


 1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van koop geldende prijzen en omstandigheden. Doen zich nadien prijsverhogingen voor, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/ of accijnzen, prijzen van grondstoffen en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., dan behouden wij ons het recht voor ons het prijsverschil aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Bij orders boven EUR 250,= (excl. BTW) geschiedt levering franco afnemer binnen Nederland; voor orders beneden dat bedrag worden door ons vracht- en administratiekosten aan de afnemer in rekening gebracht. De wijze van verzending wordt door ons bepaald.

4. Reclame en herroepingsrecht


 1. Koper dient bij afname te controleren of geleverde zaken aan de koopovereenkomst beantwoorden, op aantallen, samenstelling, verpakking en aan de naar normaal gebruik aan de verkochte zaken te stellen eisen.
 2. Bij constatering van tekorten of zichtbare gebreken dient men dit binnen 8 dagen aan ons schriftelijk kenbaar te maken. Geringe verschillen in uitvoering of kleur geven nimmer recht op reclame.
 3. Retourzendingen worden alleen in ontvangst genomen indien voorafgaand door ons toestemming voor retournering is verstrekt. Verzending dient –voldoende gefrankeerd- te geschieden aan het magazijn van Jan Janssen Fietsen BV.
 4. Bij een door ons ongegrond bevonden reclame wordt zulks te onzer keuze, de geleverde zaak of het betreffende onderdeel daarvan door ons vervangen of de afnemer wordt voor de factuurwaarde daarvan gecrediteerd. Dit steeds tegen retourzending aan ons van de geleverde zaak of het betreffende onderdeel daarvan.
 5. Gebreken bij een deel van of een onderdeel aan de geleverde zaken, geven afnemer niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele order noch tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op janjanssen.nl gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 7. De in lid 6 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

5. Verplichtingen tijdens de bedenktijd


 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Jan Janssen Fietsen bv hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

6. Uitoefening van het herroepingsrecht


 1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Jan Janssen Fietsen bv.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 be- doelde melding, zendt de koper het pro- duct terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Jan Janssen Fietsen bv. Dit hoeft niet als Jan Janssen Fietsen bv heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzend-termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Jan Janssen Fietsen bv verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Jan Janssen Fietsen bv niet heeft gemeld dat de koper deze kosten moet dragen of als Jan Janssen Fietsen bv aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.

7. Verplichting bij herroeping


 1. Als Jan Janssen Fietsen bv de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Jan Janssen Fietsen bv vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door Jan Janssen Fietsen bv in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij hij aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Jan Janssen Fietsen bv gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij deze instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
 4. Heeft koper gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Jan Janssen Fietsen bv de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8. Uitsluiting herroepingsrecht


 1. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn alle volgens de specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

9. Eigendomsvoorbehoud en risico


 1. Door ons geleverde zaken blijven voor ons eigendom totdat alle door ons aan de afnemer geleverde zaken volledig betaald zijn. In dit verband geldt dat onze leveringen, ook al komen zij uit verschillende orders voort, als één geheel beschouwd worden en mitsdien de eigendom van alle geleverde zaken, waaronder ook die reeds zijn voldaan, aan ons verblijft tot het tijdstip waarop afnemer alle door ons aan hem geleverde zaken volledig heeft betaald.
 2. Vanaf het moment waarop de zaken onze magazijnen hebben verlaten reizen zij, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de afnemer.

10. Aansprakelijkheid


 1. Wij zijn jegens onze afnemer en/of derden niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade die de factuurwaarde van de geleverde zaak te boven gaat.

11. Garantie


 1. Jan Janssen Fietsen bv staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheids- voorschriften.
 2. De door Jan Janssen Fietsen bv, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Jan Janssen Fietsen bv kan doen gelden indien deze is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Jan Janssen Fietsen bv, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper be- paalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wette- lijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. De garantievoorwaarden met betrekking tot een complete fiets worden bij aflevering overhandigd door Jan Janssen Fietsen bv of een voor hen optredende tweewielerspecialist.
 5. Koper moet ontvangst van de garantievoorwaarden binnen 14 dagen na aankoop schriftelijk of electronisch bevestigen.
 6. Garantie is uitsluitend voor de eerste eigenaar en nimmer overdraagbaar.
 7. Indien de eindgebruiker/consument het product heeft gekocht bij een tussenpersoon/detaillist dient garantieclaim te worden neergelegd bij betreffende tussenpersoon/detaillist.
 8. Jan Janssen Fietsen bv kan op verzoek van de consument een alternatieve tussenpersoon/detaillist aanwijzen.
 9. Garantieclaims van eindgebruikers/consumenten die zonder tussenkomst van een detaillist op janjanssen.nl hun product kochten worden direct aan Jan Janssen Fietsen bv gericht.
 10. Als bewijs voor het van kracht zijn van de garantietermijn kan slechts gelden de originele garantiekaart in combinatie met de aanschafbon voorzien van datum en productomschrijving.

12. Betaling


 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Overeengekomen betalingskorting mag uitsluitend in mindering worden gebracht indien deze expliciet vermeld staat op de factuur en mits alle oudere posten betaald zijn.
 2. Betaling geschiedt voor het overige steeds zonder enig beroep op korting, verrekening of enig opschortingrecht.
 3. Door de koper gedane betalingen strek- ken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten in de in de tweede plaats van opeisbare vorderingen die het langst open staan, ook al vermeldt de koper, dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
 4. In geval wij orders in gedeelten uitleveren, waartoe wij te allen tijde bevoegd zijn, zijn wij gerechtigd die deelleveringen afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden tot betaling van die deelfacturen.
 5. Indien wij zouden menen dat betaling door een afnemer van het aan hem verkochte niet voldoende is gewaarborgd, dan zijn wij gerechtigd, ook al zou eerder anders zijn overeengekomen, daarvoor zekerheid of vooruitbetaling te vorderen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

13. Incassokosten


 1. Bij gebreken van betaling binnen 30 da- gen na factuurdatum is afnemer door het enkel verstrijken van die termijn in gebreke en aan ons met ingang van de verval- dag van de betrokken factuur interest verschuldigd op basis van 1,5% per maand, waarbij rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd verdere leveringsverplichtingen op te schorten en worden al onze vorderingen op de afnemer, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar; ook die waarvan de betalingstermijn op dat moment nog niet zijn verstreken.
 2. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten tot invordering van het verschuldigde, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij gefixeerd op 15% van de in te vorderen hoofdsom, zulks steeds met een minimum van EUR 125,- en zijn door afnemer verschuldigd zodra wij onze vordering op afnemer ter incasso uit handen hebben gegeven.

14. Toepasselijk recht


 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen en/of overeenkomsten zullen, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten, in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Breda.