7 februari 2023|By jan_janssen

6. Uitoefening van het herroepingsrecht

  1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Jan Janssen Fietsen bv.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 be- doelde melding, zendt de koper het pro- duct terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Jan Janssen Fietsen bv. Dit hoeft niet als Jan Janssen Fietsen bv heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzend-termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Jan Janssen Fietsen bv verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
  5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Jan Janssen Fietsen bv niet heeft gemeld dat de koper deze kosten moet dragen of als Jan Janssen Fietsen bv aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.