7 februari 2023|By jan_janssen

11. Garantie

  1. Jan Janssen Fietsen bv staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheids- voorschriften.
  2. De door Jan Janssen Fietsen bv, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Jan Janssen Fietsen bv kan doen gelden indien deze is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Jan Janssen Fietsen bv, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper be- paalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wette- lijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  4. De garantievoorwaarden met betrekking tot een complete fiets worden bij aflevering overhandigd door Jan Janssen Fietsen bv of een voor hen optredende tweewielerspecialist.
  5. Koper moet ontvangst van de garantievoorwaarden binnen 14 dagen na aankoop schriftelijk of electronisch bevestigen.
  6. Garantie is uitsluitend voor de eerste eigenaar en nimmer overdraagbaar.
  7. Indien de eindgebruiker/consument het product heeft gekocht bij een tussenpersoon/detaillist dient garantieclaim te worden neergelegd bij betreffende tussenpersoon/detaillist.
  8. Jan Janssen Fietsen bv kan op verzoek van de consument een alternatieve tussenpersoon/detaillist aanwijzen.
  9. Garantieclaims van eindgebruikers/consumenten die zonder tussenkomst van een detaillist op janjanssen.nl hun product kochten worden direct aan Jan Janssen Fietsen bv gericht.
  10. Als bewijs voor het van kracht zijn van de garantietermijn kan slechts gelden de originele garantiekaart in combinatie met de aanschafbon voorzien van datum en productomschrijving.