7 februari 2023|By jan_janssen

12. Betaling

  1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Overeengekomen betalingskorting mag uitsluitend in mindering worden gebracht indien deze expliciet vermeld staat op de factuur en mits alle oudere posten betaald zijn.
  2. Betaling geschiedt voor het overige steeds zonder enig beroep op korting, verrekening of enig opschortingrecht.
  3. Door de koper gedane betalingen strek- ken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten in de in de tweede plaats van opeisbare vorderingen die het langst open staan, ook al vermeldt de koper, dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
  4. In geval wij orders in gedeelten uitleveren, waartoe wij te allen tijde bevoegd zijn, zijn wij gerechtigd die deelleveringen afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden tot betaling van die deelfacturen.
  5. Indien wij zouden menen dat betaling door een afnemer van het aan hem verkochte niet voldoende is gewaarborgd, dan zijn wij gerechtigd, ook al zou eerder anders zijn overeengekomen, daarvoor zekerheid of vooruitbetaling te vorderen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.