7 februari 2023|By jan_janssen

2. Levertijd

  1. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zijn door ons vastgelegde levertijden slechts indicatief en zijn wij eerst terzake in verzuim nadat de afnemer ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld en wij vervolgens niet alsnog binnen tweemaal de eerder vastgelegde leveringstermijn de verkochte zaken aan af- nemer hebben geleverd. Met uitsluiting van iedere andere aanspraak is afnemer bevoegd de order te annuleren indien wij binnen die verlengde termijn niet alsnog onze leveringsverplichting zijn nagekomen.
  2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen, dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat wij tot eniger- lei vergoeding van kosten en/of schade jegens afnemer gehouden zijn.
  3. Als overmacht geldt o.a. brand, staking, uitsluiting, storingen in ons bedrijf of dat van onze toeleveranciers, natuurrampen, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijziging in valutakoersen, tekort schieten in de nakoming van leveringsverplichtingen jegens ons door onze toeleveranciers en andere onvoorziene belemmeringen in de ruimste zin van het woord.
  4. Geaccepteerde elektronische bestellingen van geprefabriceerde producten op janjanssen.nl zullen uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd worden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging onder- vindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uit- gevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  5. De levertermijn van bestellingen op janjanssen.nl van niet geprefabriceerde producten die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument worden in onderling overleg bepaald.