7 februari 2023|By jan_janssen

4. Reclame en herroepingsrecht

  1. Koper dient bij afname te controleren of geleverde zaken aan de koopovereenkomst beantwoorden, op aantallen, samenstelling, verpakking en aan de naar normaal gebruik aan de verkochte zaken te stellen eisen.
  2. Bij constatering van tekorten of zichtbare gebreken dient men dit binnen 8 dagen aan ons schriftelijk kenbaar te maken. Geringe verschillen in uitvoering of kleur geven nimmer recht op reclame.
  3. Retourzendingen worden alleen in ontvangst genomen indien voorafgaand door ons toestemming voor retournering is verstrekt. Verzending dient –voldoende gefrankeerd- te geschieden aan het magazijn van Jan Janssen Fietsen BV.
  4. Bij een door ons ongegrond bevonden reclame wordt zulks te onzer keuze, de geleverde zaak of het betreffende onderdeel daarvan door ons vervangen of de afnemer wordt voor de factuurwaarde daarvan gecrediteerd. Dit steeds tegen retourzending aan ons van de geleverde zaak of het betreffende onderdeel daarvan.
  5. Gebreken bij een deel van of een onderdeel aan de geleverde zaken, geven afnemer niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele order noch tot enigerlei schadevergoeding.
  6. Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op janjanssen.nl gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
  7. De in lid 6 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.