7 februari 2023|By jan_janssen

9. Eigendomsvoorbehoud en risico

  1. Door ons geleverde zaken blijven voor ons eigendom totdat alle door ons aan de afnemer geleverde zaken volledig betaald zijn. In dit verband geldt dat onze leveringen, ook al komen zij uit verschillende orders voort, als één geheel beschouwd worden en mitsdien de eigendom van alle geleverde zaken, waaronder ook die reeds zijn voldaan, aan ons verblijft tot het tijdstip waarop afnemer alle door ons aan hem geleverde zaken volledig heeft betaald.
  2. Vanaf het moment waarop de zaken onze magazijnen hebben verlaten reizen zij, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de afnemer.